Bērns

Pusrītā saule lēca

Pusrītā saule lēca,
Pusvakarā norietēja;
Mazu bērnu māmuliņa
Pusmiedziņa vien gulēja.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Nu kaķītis Rīgā brauca Brūnu svārku šūdināt, Nu bij vaļa pelītēm Astes griezt gredzenā.
Velc, pelīte, saldu miegu Mazajam bērniņam! Atvilkusi, atnesusi, Liec šūpuļa pagalvī!
Visu nakti negulēju, Māras rīta gaidīdama, Lai lācītis celdamies Savu miegu neatdeva.
Guļu, guļu, miegs nenāk Apakš kupla ozoliņa. Kā bij man miegam nākt, Putni dzied zariņos.
Cīrulītis, mazputniņš, Tas miedziņa negulēja. Tas cēlās rītā agri, Tas priecīgi padziedāja.