Kumeliņš

Kas tik diži rībināja

Kas tik diži rībināja
Aiz tā mana zirgu staļļa?
Mārtiņš dīda kumeliņu,
Vara važu turēdams.

Es tev lūdzu, bāleliņ

Es tev lūdzu, bāleliņ,
Piepļauj zaļa āboliņa:
To ēdīs Jāņu zirgi,
Garu ceļu tecēdami.

Ja grib spožus kumeliņus

Ja grib spožus kumeliņus,
Lai gan` agri Jāņu rīt`:
Jāņa rasa balināja,
Jāņa saule spodrināja.

Mārtiņam pilns stallītis

Mārtiņam pilns stallītis
Sirmu, bēru kumeliņu;
Es tev lūdzu, Mārtiņ, brāl’,
Dod man vienu ceļa zirgu.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Appušķoju Jāņa tēvu Ar ozola vainadziņu, Lai tam auga kumeliņi Zemi, resni kā ozoli.
Ja grib spožus kumeliņus, Lai gan` agri Jāņu rīt`: Jāņa rasa balināja, Jāņa saule spodrināja.
Jānīts jāja pieguļā Ar deviņi kumeliņi; Es tecēju vārtu vērt, Man iedeva devīto.
Uz Daugavas es dzīvoju, Uz Daugavas auzas sēj', Sēju laivu pie niedrītes, Pie auziņas kumeliņ'.
Vaicā sētas saimenieks, Vai ir visi kumeliņi. Vilks apēda kumeliņu Ar visiem nadziņiem. Tur, puisīti,