Maize

Vakar lācis maizi cepa

Vakar lācis maizi cepa
Aiz Valmieras siliņā;
Šodien ēda launadziņu
Paipaliņas krodziņā.

Paēduši, padzēruši

Paēduši, padzēruši,
Pateicat Dieviņam!
Dieva galds, Māras maize,
Mūsu pašu sūra vara.

Bij man laba sila zeme

Bij man laba sila zeme
Rudzus sēt, dores dēt,
Rudzus sēt maizītei,
Medu, vasku naudiņai.

Jūriņ, mana māmuliņa

Jūriņ, mana māmuliņa,
Daudz tu man labu dari;
Tu man maizes devējiņa,
Tu man’ mīļi vizināji.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Jautra mūsu māmuliņa, Dziedādama vien staigāja. Ko tev bija nedziedāt, Divi prieki atraduse: Pirtī mazu
No debesu nolaidos Ar sudraba virvītēm Mīļās Māras šūpulī, Māmuliņas klēpītī.
Tautiņās iziedama, Ņēmu līdzi māmuliņu: Kad tautās grūti gāja, Pie māmiņas pieglaužos.
Teicās mani māmuliņa Tāli dot, neraudāt; Ne kājiņu neapāvu, Jau māmiņa gauži raud.
Ai, Saulīte, māmuliņa, Ko tie tavi kalpi dara? Zīda pļavas nenopļautas, Zelta kalni neecēti.