Draviniekam diža laime

Draviniekam diža laime,
Bites riju nokūlušas:
Bites dzied, trani velk,
Bišu māte gavilēja.

Div’ brālīši dravinieki

Div' brālīši dravinieki Tek gar jūru raudādami: Jūra nesa ozoliņu Ar visāmi bitītēm.

Ozols nāca par Daugavu

Ozols nāca par Daugavu Ar visām bitītēm; Divi jauni dravenieki Pakaļ nāca raudādami.

Vilka māte gauži raud

Vilka māte gauži raud, Nemāk bērni stabulēt; Lācīšim dlv' bērniņi, Abi lieli dravenieki.

Ozoliņi, zemzarīti

Ozoliņi, zemzarīti, Kam tu augi lejiņā? Upē tavas zīles bira, Garām jāja dravenieki.