Bērzi

Ik rītiņus celdamās

Ik rītiņus celdamās,
Jauku dziesmu nodziedāju:
Par ošiem, par bērziem,
Par kupliem ozoliem.

Ai, zaļā bērzu birze

Ai, zaļā bērzu birze,
Tavu skaistu vainadziņu!
Ak tu, meža ābelīte,
Tavu skaistu āboliņu!

Aiz upītes balti bērzi

Aiz upītes balti bērzi
Sudrabiņa lapiņām.
Es paklāju villainīti,
Man piebira sudrabiņš.

Pura bērza slotu griezu Glumajām lapiņām, Lai peras tie ļautiņi Kas man laba nevēlēja.
Atminat, veci ļaudis, Kas aug upes maliņā? Smuidri bērzi, melni alkšņi Aug upītes maliņā.
Līdiet, tautas, bērzu birzi, Vienu daļu atstājiet, Vienu daļu atstājiet, Putniņiem uzmesties!
Aiz upītes zaļi bērzi Zeltītām lapiņām; Tur bāliņi zirgus gana, Pieguļā gulēdami.
Kas, bērziņi, tev' audzēja, Tādu kuplu darināja? - Man' audzēja zelta saule, Pavasara lietutiņš.