Pieci vilki vilku vilka

Pieci vilki vilku vilka
Pa slidenu ezeriņu;
Visi pieci nepavilka,
Astes vien kustināja.

Ķīsīts brauca pa ezeru

Ķīsīts brauca pa ezeru Rakstītām kamanām; Asarim, kučurim, Vara pīcka rociņā.

Bite medu aizdevusi

Bite medu aizdevusi Pār deviņi ezeriņi; Ik rudeni medu dzina Deviņām laiviņām.

Nu kaķītis Rīgā brauca

Nu kaķītis Rīgā brauca Brūnu svārku šūdināt, Nu bij vaļa pelītēm Astes griezt gredzenā.

Sēju platu kviešu druvu

Sēju platu kviešu druvu Pie ezera kalniņā; Ezers lejā līgojās, Kviešu druva kalniņā.