Sēju platu kviešu druvu

Sēju platu kviešu druvu
Pie ezera kalniņā;
Ezers lejā līgojās,
Kviešu druva kalniņā.

Ķīsīts brauca pa ezeru

Ķīsīts brauca pa ezeru Rakstītām kamanām; Asarim, kučurim, Vara pīcka rociņā.

Ai, lācīti, platkājīti

Ai, lācīti, platkājīti, Kam nomini linu druvu! Ies māsiņa raudādama Tukšu pūru tautiņās.

Kad es gāju druviņā

Kad es gāju druviņā, Dieviņš druvas maliņā; Kad es dzenu pirmo birzi, Dieviņš nāk nopakaļ.

Bite medu aizdevusi

Bite medu aizdevusi Pār deviņi ezeriņi; Ik rudeni medu dzina Deviņām laiviņām.