Ķīsīts brauca pār Daugavu

Ķīsīts brauca pār Daugavu
Rakstītās kamanās;
Asarītis zirgu dzina,
Rauda tur kamaniņas.

Mārtiņam pilns stallītis

Mārtiņam pilns stallītis Sirmu, bēru kumeliņu; Es tev lūdzu, Mārtiņ, brāl', Dod man vienu ceļa zirgu.

Es tev lūdzu, bāleliņ

Es tev lūdzu, bāleliņ, Piepļauj zaļa āboliņa: To ēdīs Jāņu zirgi, Garu ceļu tecēdami.

Ņem, bāliņ, baltu zirgu

Ņem, bāliņ, baltu zirgu, Izjāj manu rožu dārzu; Uzliec savam kumeļam Rožu deķi mugurā.

Kas piesēja melnu zirgu

Kas piesēja melnu zirgu Pie bāliņa klēts durvīm? Jumja māte piesējusi, Sēklas dzina klētiņā.