Zirgs

Es tev lūdzu, bāleliņ

Es tev lūdzu, bāleliņ,
Piepļauj zaļa āboliņa:
To ēdīs Jāņu zirgi,
Garu ceļu tecēdami.

Mārtiņam pilns stallītis

Mārtiņam pilns stallītis
Sirmu, bēru kumeliņu;
Es tev lūdzu, Mārtiņ, brāl’,
Dod man vienu ceļa zirgu.

Kas piesēja melnu zirgu

Kas piesēja melnu zirgu
Pie bāliņa klēts durvīm?
Jumja māte piesējusi,
Sēklas dzina klētiņā.

Labi zirgi Jānīšam

Labi zirgi Jānīšam,
Vēl labāki Pēteram:
Pēterīša kumeliņi
Staļļa durvis dūzināja.