Līdzīgas Tautas Dziesmas
Kupla liepa jūrmalē, Tā bij laba zvejniekiem: Kad pietrūka rīda virve, Tek pie liepas lūku
Saules meita, Saules meita, Mazgā baltu liepu galdu: Rītu jās Dieva dēli Liepu galdu rībināt.
Kupla liepa uzaugusi Pie Saulītes namdurvīm; Saule pati galā sēd, Saules meitas pazarē.
Appušķoju Jāņu māti Liepu lapu vaiņagiem, Lai tai auga daiļas meitas Tā kā liepas kalniņā.