Bērzi

Audz, bērziņi, nelapo

Audz, bērziņi, nelapo
Rīgas ceļa maliņā,
Lai nāk Rīgas zeltenītes
Šai zemē slotu griezt.

Aiz upītes balti bērzi

Aiz upītes balti bērzi
Sudrabiņa lapiņām.
Es paklāju villainīti,
Man piebira sudrabiņš.

Pura bērza slotu griezu Glumajām lapiņām, Lai peras tie ļautiņi Kas man laba nevēlēja.
Atminat, veci ļaudis, Kas aug upes maliņā? Smuidri bērzi, melni alkšņi Aug upītes maliņā.
Līdiet, tautas, bērzu birzi, Vienu daļu atstājiet, Vienu daļu atstājiet, Putniņiem uzmesties!
Aiz upītes zaļi bērzi Zeltītām lapiņām; Tur bāliņi zirgus gana, Pieguļā gulēdami.
Kas, bērziņi, tev' audzēja, Tādu kuplu darināja? - Man' audzēja zelta saule, Pavasara lietutiņš.