Rūci, rūci, dundurīti - Kur tas rūca, kur nerūca. Voi tas rūca cinītī, Voi ozola
Ko, bitīte, tu dziedāji, Tev bij' maza dvēselīte? Lai dzied meža dundurītis, Tam halstiņš tālu
Ko, bitite, tu dziedāji, Tev bij maza dvēselite; Lai dziedaja dunduritis, Tas māceja trīcināt. Tas
Dravenieka dēliņami Bite veda līgaviņ: Vaska cimdi, vara groži, Sudrabiņa pātadziņa.
Sili dega, meži dega, Atskrien bite raudādama: Bitītei, kundziņai, Zelta kurpes sadegušas.