Jautra mūsu māmuliņa, Dziedādama vien staigāja. Ko tev bija nedziedāt, Divi prieki atraduse: Pirtī mazu
No debesu nolaidos Ar sudraba virvītēm Mīļās Māras šūpulī, Māmuliņas klēpītī.
Tautiņās iziedama, Ņēmu līdzi māmuliņu: Kad tautās grūti gāja, Pie māmiņas pieglaužos.
Teicās mani māmuliņa Tāli dot, neraudāt; Ne kājiņu neapāvu, Jau māmiņa gauži raud.
Ai, Saulīte, māmuliņa, Ko tie tavi kalpi dara? Zīda pļavas nenopļautas, Zelta kalni neecēti.