Tec, upīte, tecēdama, Kur tu tālu aiztecēsi? Tu uz jūru aiztecēsi, Manis vairs neredzēsi.
Straujupīte tecēdama Mani līdzi aicināja. Tec, upīte, viena pate, Tev ir daudz līkumiņu.
Straujupīte garām tek, Mani līdzi aicināja. Diezgan tev sīkakmiņu I bez mana augumiņa.
Atsēdies, atpūties, Mana veca māmulīte: Diezgan biji strādājusi, Mani mazu auklējot.
Tautas mani laukā ņēma, Aizved meža maliņā, Cerē mani nemākam Dižus mežus trīcināt.