Tec, laiviņ, dej, laiviņ, Ne jūrā celmi aug; Līdumā celmi aug, Tur arāji arklus lauž.
Balta zied ābelīte Jūras kāpas maliņā. Pūš vējiņš, birst ziediņi Zēģelnieka laiviņā.
Jūra krāca, jūra brēca, Ko tā bija ierijusi? lerijusi zelta laivu, Div' sudraba irējiņus.
Smalku skuju priedīt' dēju Tīrumiņa galiņā Tur bitīte ielīgoja Ar to vasku ritenīti. No tā
Kaut man būtu tā naudiņa, Kas guļ jūras dibenā, Es nopirktu Rīgas pili Ar visiem