Bāliņš

Bite, bite māsa mana

Bite, bite māsa mana
Par Daugavu nogājuse
Nava vaļas bāliņiem
Par Daugavu dūrus diet.

Ko, māsiņa, tu raudāji

Ko, māsiņa, tu raudāji,
Celmiņā tupēdama?
– Kā, bāliņ, neraudāšu,
Krauklīts bites izknābājis.

Jūra, jūra, Gauja, Gauja

Jūra, jūra, Gauja, Gauja,
Tu ar mani ienaidā:
Jūrā slīka trīs bāliņi,
Gaujā miežu arājiņš.

Ezeriņš vizināja

Ezeriņš vizināja
Sīkajām raudinām.
Vai vizini, nevizini
Man bāliņi zvejnieciņi.

Strauja, strauja upe tek

Strauja, strauja upe tek
Gar bāliņa namdurvīm:
Ne tur var laivu laist,
Ne kumeļu dzirdināt.

Nevienam es neteikšu

Nevienam es neteikšu,
Ko atradu ganīdama;
Bāliņam vien pateikšu,
Bites dzied ozolā.