Upīt' saka tecēdama: Man nav viena līkumiņa; Daža laba siena kaudze Guļ tavā līkumā.
Eita, ļaudis, skataities, Kādu koku upe nes: Upe nesa ozoliņu Ar visām bitītēm. Dravinieka līgaviņa
Sīku loku upe tek, Zaru, zaru Daugaviņa. Upe loku pieņēmuse, Daugaviņa dvēselīšu.
Upe tek skanēdama Sīkajām podziņām; Eit', brālīši, atnesat, Mazajai māsiņai.
Strauja upe, balti oļi, Vidū kuplis ozoliņš; Straume nesa ozoliņu Ar visām bitītēm.