Vēzi, vēzi, sukā galvu

Vēzi, vēzi, sukā galvu,
Atjās tavi precinieki:
Līdaciņa, gludgalvīte,
Zelta grožus kustināja,

Sanēdama bite skrēja

Sanēdama bite skrēja
Sava kunga tīrumos,
Dziedādama ielaidās
Cita kunga daļiņā.

Ar bititi arti gāju

Ar bititi arti gāju
Zaļajā dzedziedā;
Astra stīgu spandu griezu,
Vasku lēju lemesnicu.

Lauz, meitiņa, ko lauzdama, Nelauz bērza galotnīti: Bērziņam daudz zariņu, Visi raud galotnītes.
No vainaga es pazinu, Jauna, jauna tā meitiņa: No vainaga ziedi bira, No acīm asariņ`s.
Man tētiņis dravu dara, Es aiznesu launadziņu; Tev, meitiņa, tā draviņa Par launaga nesumiņu.
Meža, meža es, meitiņa, Es pēc meža taujājos; Es nebiju ieradusi Klajumā gavilēt.
Mīļā Māra rotā Pa nama jumtu, Meitiņu godiņu Lūkodama: Vai skaidras istabas, Vai skaidri trauki?