Dravnieki

Draviniekam diža laime

Draviniekam diža laime,
Bites riju nokūlušas:
Bites dzied, trani velk,
Bišu māte gavilēja.

Bišenieki, dravenieki

Bišenieki, dravenieki
Mani balti bāleliņi:
Plašu stropu taisīji,
Ne maizītes pelnītāji.

Div' brālīši dravinieki Tek gar jūru raudādami: Jūra nesa ozoliņu Ar visāmi bitītēm.
Ozols nāca par Daugavu Ar visām bitītēm; Divi jauni dravenieki Pakaļ nāca raudādami.
Vilka māte gauži raud, Nemāk bērni stabulēt; Lācīšim dlv' bērniņi, Abi lieli dravenieki.
Ozoliņi, zemzarīti, Kam tu augi lejiņā? Upē tavas zīles bira, Garām jāja dravenieki.
Ozolīti, zemzarīti, Kam tu augi lejiņā? Bites tevīm pāri skrēja, Dravinieki garām gāja; Puiši tavas