Trīskārt bite riņķi grieza

Trīskārt bite riņķi grieza
Apkārt manu augumiņu:
Redzēj mani daiļu vīru,
Daiļu doru dējējiņu.

Pa kalniņu Ūsiņš jāj

Pa kalniņu Ūsiņš jāj Ar akmeņa kumeliņu; Ei, Ūsiņ, labais vīrs, Jāj ar mani pieguļā!

Es nopinu Jāņu nakti

Es nopinu Jāņu nakti Rudzu puķu vainadziņu, Gribēdama skaidru vīru, Tīru rudzu maizi ēst.

Kļava lapa lielījās

Kļava lapa lielījās Vīru nest pār Daugavu. Vai tu traka, kļava lapa, Kur tu vīru pārnesīsi!

Kara vīra līgaviņa

Kara vīra līgaviņa Sēd aiz galda raudādama; Sēd aiz galda raudādama, Karodziņu rakstīdama. Vidū šuva sav' sirsniņu, Iekšā krustu zeltodama, lasīt tālāk