Bitit' skrēja vakarāi Caur deviņi novadiņi: Zīda groži, vaska loks, Ābolaiņi kumeliņi
Kālabad ik vakaru Gaisa gali atsarkuši? Saule savus zīda svārkus Ik vakaru vēdināja.
Viegli, viegli Jānīts brauca No kalniņa lejiņā, Lai vējiņš nenopūta Zaļa zīda mēteliņu.
Visas pļavas aiz upītes Pilnas zīda pavedienu: Zirneklītis sagšas auda Mušiņām , māsiņām.
Kalnā kāpu raudzīties, Dravenieka meitu veda; Kalnā kāpu raudzīties, Ko tā sedza mugurā: Vai tā