Seši rīti nedēļā

Seši rīti nedēļā,
Visus sešus malti gāju,
Pirmo rītu maizi malu,
Otro rītu – iesaliņu;
Trešajā rītiņā
Brāļam malu ceļa maizi;
Ceturtā rītiņā
Putraimiņus trinkšķināju;
Piektajā rītiņā
Plācenīti gruzdināju;
Sestajā rītiņā
Zirgiem malu uzmatiņu.

Ķīsīts brauca pār Daugavu Rakstītās kamanās; Asarītis zirgu dzina, Rauda tur kamaniņas.
Es tev lūdzu, bāleliņ, Piepļauj zaļa āboliņa: To ēdīs Jāņu zirgi, Garu ceļu tecēdami.
Mārtiņam pilns stallītis Sirmu, bēru kumeliņu; Es tev lūdzu, Mārtiņ, brāl', Dod man vienu ceļa
Ņem, bāliņ, baltu zirgu, Izjāj manu rožu dārzu; Uzliec savam kumeļam Rožu deķi mugurā.
Kas piesēja melnu zirgu Pie bāliņa klēts durvīm? Jumja māte piesējusi, Sēklas dzina klētiņā.