Nebēdā, bāleliņi

Nebēdā, bāleliņi,
Ka paliksi parādā:
Silā viena šmuidra priede,
Tā parādus aizmaksās.

Zili zied sila ziedi

Zili zied sila ziedi
Zeltītāmi lapiņāmi;
Bitīt skrēja ziediņosi
Zeltītiem spārniņiemi.

Kas stāvēja bez kājiņu

Kas stāvēja bez kājiņu,
Kas tecēja negrožots?
– Migla stāv bez kājiņu,
Upe tek negrožota.

Aiz kalniņa lejiņā

Aiz kalniņa lejiņā
Sidrabota upe tek,
Ik rītiņu saule nāca
Pie upītes padzerties.

Klausījosi, brīnījosi

Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumāi.

Draviniekam diža laime

Draviniekam diža laime,
Bites riju nokūlušas:
Bites dzied, trani velk,
Bišu māte gavilēja.

Div' brālīši dravinieki Tek gar jūru raudādami: Jūra nesa ozoliņu Ar visāmi bitītēm.
Ozols nāca par Daugavu Ar visām bitītēm; Divi jauni dravenieki Pakaļ nāca raudādami.
Vilka māte gauži raud, Nemāk bērni stabulēt; Lācīšim dlv' bērniņi, Abi lieli dravenieki.
Ozoliņi, zemzarīti, Kam tu augi lejiņā? Upē tavas zīles bira, Garām jāja dravenieki.
Ozolīti, zemzarīti, Kam tu augi lejiņā? Bites tevīm pāri skrēja, Dravinieki garām gāja; Puiši tavas