Ņem, bāliņ, baltu zirgu

Ņem, bāliņ, baltu zirgu,
Izjāj manu rožu dārzu;
Uzliec savam kumeļam
Rožu deķi mugurā.

Mārtiņam pilns stallītis

Mārtiņam pilns stallītis Sirmu, bēru kumeliņu; Es tev lūdzu, Mārtiņ, brāl', Dod man vienu ceļa zirgu.

Ķīsīts brauca pār Daugavu

Ķīsīts brauca pār Daugavu Rakstītās kamanās; Asarītis zirgu dzina, Rauda tur kamaniņas.

Es tev lūdzu, bāleliņ

Es tev lūdzu, bāleliņ, Piepļauj zaļa āboliņa: To ēdīs Jāņu zirgi, Garu ceļu tecēdami.

Kas piesēja melnu zirgu

Kas piesēja melnu zirgu Pie bāliņa klēts durvīm? Jumja māte piesējusi, Sēklas dzina klētiņā.