Tec, upīte, upītē, Steidzies ātri jūriņā; Jūriņā dziļš ūdens, Tur tev viegli nolīgot.
Straujupīte tecēdama Mani līdzi aicināja. Tec, upīte, viena pate, Tev ir daudz līkumiņu.
Man tētiņis dravu dara, Es aiznesu launadziņu; Tev, meitiņa, tā draviņa Par launaga nesumiņu.
Dedzi gaiša, uguntiņa, Tu dzisīsi šovakar; Vizi, manu vainadziņu, Tev` noņems šovakar.
Velc, bāliņ, trejus svārkus, Tev trejādas audējiņas: Auž māsiņa, auž līgava, Auž bitīte ozolā.