Jumis

Jumīšam klēti taisu

Jumīšam klēti taisu
Deviņiem apcirkņiem,
Ka varēja ielīgot
Deviņām galviņām.

Miežu Jumis nokliedzās

Miežu Jumis nokliedzās,
Uz kalniņa stāvēdams:
Ieraudzīja auzu Jumi
Zem pajumta līgojot.

Rudzu Jumis nosakliedza

Rudzu Jumis nosakliedza
Rijas klona dibenā;
Miežu Jumis atsakliedza
Tīrumiņa galiņā.

Jumīts kūla Jumalīti

Jumīts kūla Jumalīti,
Aiz matiem turēdams:
Kam necepa biezu klaipu,
Kam karašas plikšķināja.

Jumim cepu gardu rausi No trijām labībām: No miežiem, no rudziem, No baltiem pūrīšiem.
Kur, Jumīti, glabājies Šādu garu vasariņu? - Klētiņā, aizdurvē, Jaunu meitu pūriņā.
Eita visi nu uz lauka Jumi ķert tīrumā: Kas saķers rudzu Jumi, Tam būs laime
Es atradu rudza Jumi Deviņām vārpiņām; Šogad būs tautu dēls Deviņiem kumeļiem.
Jumīts kliedza, Jumīts brēca Tīrumiņa galiņā; Jumaliņa atsaucās Apcirknīša dibenā.