Meži dūc, meži skan

Meži dūc, meži skan,
Kas tos mežus ducināja?
Tur bitītes cauri skrēja
Vakarēju nesumiņu.

Sidrabiņa upe tek

Sidrabiņa upe tek Līkumiņu līkumiem, Visapkārt augsti kalni, Visapkārt zaļi meži.

Meži rūca, meži šņāca

Meži rūca, meži šņāca, Bites gāja kumuriem; Man bij tādis lielis prieks, Man ielīda ozolā.

Kam tie kalni, kam tās lejas

Kam tie kalni, kam tās lejas, Kam tie kupli ozoliņi? Rudziem kalni, miežiem lejas, Bitēm kupli ozoliņi.

Meži deg, dūmi kūp

Meži deg, dūmi kūp, Bite raud asarām; Neraud' gauži tu, bitīt, Niedres deg jūrmalā.