Ai, Saulīte, māmuliņa, Ko tie tavi kalpi dara? Zīda pļavas nenopļautas, Zelta kalni neecēti.
Atsēdies, atpūties, Mana veca māmulīte: Diezgan biji strādājusi, Mani mazu auklējot.
Es uzkāpu kalniņā Meža balsis klausīties: Oši, kļavi gavilēja, Vītoliņš čivināja.
Skrej, bitīte, kur skriedama, Skrej manā sētiņā: Mana sēta zelta kalta, Sudraboti vītolīš'.
Kādēļ auga vītolņš Glumajām lapiņām Mīļa Māra sviestu taisa. Rokas slauka vītolā.