Ozolīti, zemzarīti

Ozolīti, zemzarīti,
Kam tu augi lejiņā?
Bites tevīm pāri skrēja,
Dravinieki garām gāja;
Puiši tavas saknes mina,
No kalniņa tecēdami.
Vēl meitiņas zarus lauza,
Kalniņā stāvēdam’s.

Dravinieks mans brālīts

Dravinieks mans brālīts Aiz deviņi ezeriņi; Ik rudeni medu dzina Deviņām laiviņām.

Bišenieki, dravenieki

Bišenieki, dravenieki Mani balti bāleliņi: Plašu stropu taisīji, Ne maizītes pelnītāji.

Draviniekam diža laime

Draviniekam diža laime, Bites riju nokūlušas: Bites dzied, trani velk, Bišu māte gavilēja.

Melna čūska ietecēja

Melna čūska ietecēja Manā bišu dārziņā; Tā nebija melna čūska, Tā bij bišu māmuliņa.